Algemene-Voorwaarden

De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeen-komst tussen Van Wijngaarden Engineering en de Opdrachtgever die betrekking heeft op de levering van Producten en/of Diensten, alsmede op alle overeenkomsten die daar-mee verbandhouden en op alle offertes, aanbiedingen, intentieverklaringen, opdracht-bevestigingen en andere documenten gemaakt ter voorbereiding op, voorafgaand aan of in verband met een Overeenkomst. Het niet eisen van naleving van deze algemene voorwaarden leidt niet tot verval van de rechten.

Van Wijngaarden Engineering behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigin-gen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Opdrachtgever. Geen voorwaarden van welke aard en van welke naam ook, die Opdrachtgever hanteert en/of waarnaar Op-drachtgever verwijst, zijn van toepassing en alle zodanige voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verwor-pen door Van Wijngaarden Engineering. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de inhoud van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst. Van Wijngaarden Engineering is gevestigd op Leeuwerikstraat 39, 2872AA Schoonhoven en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 71036733. Alle voorgaande versies van dit document zijn hiermee komen te vervallen.

1 Definities 1.1 Opdrachtgever: De (rechts)persoon die een Overeenkomst sluit met Van Wijngaarden Engineering betreffende de Werkzaamhe-den, of die voornemens is dat te doen. 1.2 Overeenkomst: de afzonderlijke Overeen-komst tussen Van Wijngaarden Engineering en de Opdrachtgever met betrekking tot de levering van Producten en/of Diensten. 1.3 Product: Het Product dat Van Wijngaarden Engineering in het kader van de Overeen-komst aan de Opdrachtgever levert, zoals, maar zeker niet beperkt tot, machines, re-serveonderdelen en verbruiksartikelen. 1.4 Dienst: Prestaties geleverd door Van Wijn-gaarden Engineering aan de Opdrachtge-ver, zoals, maar zeker niet beperkt tot, keuring van Producten en het geven van trainingen.

2 Aanbiedingen en Offertes 2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblij vend, tenzij anders aangegeven. 2.2 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding of offerte, is Van Wijngaarden Engineering daar-aan niet gebonden. De aanvaarding wordt in deze gevallen afgewezen, tenzij de afwijkingen schriftelijk door Van Wijngaarden Engineering zijn bevestigd. 2.3 De in onze catalogi, brochures, website, etc. voorkomende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, specificaties, etc. geven slechts een algemene voorstelling van het te leveren Product. Afwijkingen hiervan geven geen de Opdrachtgever geen recht het Product te weigeren of aanspraak te maken op een vergoeding. 2.4 Van Wijngaarden Engineering is in geen ge-val gebonden aan haar aanbiedingen of offertes indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offertes, mailings of op de website. 2.5 De in de aanbieding of offerte genoemde prijzen zijn: a. Gebaseerd op levering “Ex Works” (af fabriek), conform Incoterms 2010. b. Exclusief omzetbelasting, invoerrechten, heffingen en andere belastingen en rechten. c. Exclusief de kosten van verpakking, in-en uitladen, vervoer en verzekering.

3 Overeenkomst 3.1 De door ons verzonden opdrachtbevestiging of factuur wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, evenals (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel of namens ons gedaan door ver-kopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, zijn slechts bindend indien deze door Van Wijngaarden Engineering schriftelijk zijn bevestigd. 3.3 Elke Overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voor-waarde dat de Opdrachtgever  uitsluitend naar ons oordeel – voldoende kredietwaar-dig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.

4 Betalingen 4.1 Opdrachtgever dient te betalen binnen de betalingstermijn vermeld in de Overeenkomst of, indien geen betalingstermijn is vermeld in de Overeenkomst, binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum. 4.2 Betaling dient te worden verricht, zonder enige aftrek of verrekening of inhouding van welke aard ook, op de door Van Wijn-gaarden Engineering aangegeven bankrekening, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen. 4.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Van Wijngaarden Engineering een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Van Wijngaarden Engineering heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen. 4.4 Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter delging van de verschuldigde interest alsmede de gemaakte invorderingskosten en worden daarna verrekend met de oudste openstaande vorderingen. 4.5 Betalingen van de Opdrachtgever aan Van Wijngaarden Engineering zullen nimmer afhankelijk zijn van het ontvangen van betalingen door Opdrachtgever van derden, inclusief eventuele Opdrachtgevers van de Opdrachtgever. 4.6 Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldatum heeft betaald, is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en zal Opdrachtgever aan Van Wijngaarden Engineering een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2,5 % (tweeënhalf procent) per (gedeelte van een) maand over de verschuldigde be-dragen vanaf de desbetreffende vervaldatum. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 4.7 In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever komen alle kosten en uitgaven (waaronder begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), die door Van Wijn-gaarden Engineering worden gemaakt met betrekking tot het incasseren van het ver schuldigde bedrag, zulks met een mini-mum van EUR 250, — (tweehonderdvijftig Euro), voor rekening van Opdrachtgever.

5 Levertijd 5.1 De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn deze niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal Van Wijngaarden Engineering in overleg treden met de Opdrachtgever. 5.2 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciele en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Van Wijn-gaarden Engineering, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 5.3 Van Wijngaarden Engineering kan de lever-tijd en/of uitvoeringsperiode verlengen in de volgende gevallen: a. Als er sprake is van andere omstandig-heden dan die welke bekend waren toen de levertijd en/of uitvoeringsperiode is vast-gesteld, kan Van Wijngaarden Engineering de levertijd en/of uitvoeringsperiode ver-lengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. b. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Van Wijngaarden Engineering worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. 5.4 Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

6 Levering 6.1 Levering vindt plaats af fabriek, “Ex Works”, conform Incoterms 2010; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever. 6.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Opdrachtgever en Van Wijngaarden Engineering overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 6.3 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d., wordt indien er door de Opdracht-gever geen nadere aanwijzingen worden verstrekt door Van Wijngaarden Engineering als goed koopman bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. 6.4 Eventuele specifieke wensen van de Opdrachtgever inzake het transport of de ver-zending worden slechts uitgevoerd indien de Opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 6.5 Het Product wordt als geleverd beschouwd: a. In geval van levering vanaf vestiging, wanneer de goederen worden overgedragen aan het transportbedrijf of de klant. b. In het geval van levering op locatie: wanneer de goederen zijn afgeleverd en er voor ontvangst is getekend. 6.6 Van Wijngaarden Engineering is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren. Voor de Opdrachtgever gelden in dit geval dezelfde betaalvoorwaarden die in Artikel 4 staan beschreven. 6.7 Als sprake is van inruil en Opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij Opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

7 Beëindiging 7.1 Van Wijngaarden Engineering is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke in-gang te ontbinden en/of te beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst of tussen-komst van arbiters, zonder dat enige voor-afgaande kennisgeving nodig is en zonder tot betaling van enige vergoeding aan de Opdrachtgever gehouden te zijn, in elk van de volgende omstandigheden: a. Indien de Opdrachtgever in gebreke is en in gebreke blijft nadat deze tot herstel van de gebreken is gesommeerd en 10 (tien) werkdagen zijn verstreken zonder dat de gebreken zijn hersteld (en derhalve aan de sommatie/ ingebrekestelling is voldaan) b. Indien direct of indirect de (overwegende) zeggenschap van het bedrijf van de Opdrachtgever wordt overgedragen aan een derde. c. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of ver-krijgt, er beslag wordt gelegd op zaken of vorderingen van de Opdrachtgever of deze anderszins de vrije beschikking over zijn onderneming of zijn vermogen verliest 7.2 Van Wijngaarden Engineering is bij ontbinding van de Overeenkomst gerechtigd enig door de Opdrachtgever aan haar verschuldigd bedrag terstond, en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. 7.3 Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil be-eindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Van Wijngaarden Engineering en Van Wijngaarden Enginee-ring hiermee instemt, wordt de Overeen-komst met wederzijds goedvinden beëindigd. Van Wijngaarden Engineering heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden ver-lies, gederfde winst en gemaakte kosten.

8 Overmacht 8.1 Onder overmacht worden omstandigheden, condities en/of gebeurtenissen ver-staan die: a. Niet door enige partij kunnen worden beïnvloed. b. Plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid van enige partij. c. Niet vermeden of verhinderd kunnen worden door het nemen van redelijke maatregelen. d. Tijdelijk of blijvend de uitvoering van enige verplichting (met uitzondering van betalingsverplichtingen) onder de Over-eenkomst verhinderen. Voorbeelden zijn vakbond-stakingen, muiterij, quarantaine, epidemieën, oorlog (verklaard of niet verklaard), terrorisme, blokkades, embargo’s, oproer, demonstraties, opstanden, branden, storm en/of andere extreme weersomstandigheden en/of andere spelingen van de natuur, mits geen oorzaak voor of bijdrage aan die gebeurtenissen is gegeven. 8.2 In het geval dat Van Wijngaarden Engineering tijdelijk is verhinderd in het nakomen van de gestelde verplichtingen ten gevolge van een overmacht-feit, zal het overmacht-feit slechts tot gevolg hebben dat het nakomen van deze verplichtingen door Van Wijn-gaarden Engineering wordt uitgesteld. Dit feit zal niet gelden als een reden voor de Opdrachtgever om haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst niet conform

het bepaalde in de Overeenkomst na te komen. 8.3 In het geval dat Van Wijngaarden Engineering blijvend is verhinderd in het nakomen van de gestelde verplichtingen door een overmacht-feit, of tijdelijk is verhinderd door een overmacht-feit voor een periode die naar verwachting tenminste zes maan-den zal duren, zijn beide partijen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. In dit geval is Van Wijngaarden Engineering niet aansprakelijk voor enig(e) verlies, kosten of schade. Eveneens is Van Wijngaarden Engineering gerechtigd om betaling te vorderen voor reeds uitgevoerde werkzaam-heden en zal zij gedane betalingen crediteren naar rato van uitgevoerde werkzaamheden.

9 Aansprakelijkheid 9.1 Van Wijngaarden Engineering is aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Van Wijngaarden Engineering toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Van Wijngaarden Engineering verzekerd is, dan wel redelijker-wijs verzekerd had behoren te zijn. 9.2 Als het ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voor Van Wijngaarden Engineering niet tegen redelijke condities mo-gelijk is om de in lid 9.1 benoemde verzekering af te sluiten, of het niet tegen redelijke condities mogelijks is de verzekering te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Van Wijngaarden Engineering in de overeen-komst in rekening is gebracht of tot het maximale schadebedrag van €2500, — (vijfentwintighonderd euro). 9.3 De volgende schade komen niet in aanmerking voor een vergoeding: a. Bedrijfsschade waaronder bijvoor-beeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst te-gen deze schade te verzekeren b. Opzichtschade, hieronder wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of

niet leidinggevende ondergeschikten van Van Wijngaarden Engineering.

10 Reclamatie 10.1 Van Wijngaarden Engineering zal reclames met betrekking op een geleverd Product of een factuur enkel in behandeling nemen wanneer de Opdrachtgever binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Van Wijngaarden Engineering heeft gereclameerd. 10.2 Na het verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goed-gekeurd. Hierna worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. 10.3 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen zon-der dat de Opdrachtgever enig recht kan doen gelden op welke vergoeding ook. 10.4 Het indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons. 10.5 Retourneren van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en onder door Van Wijn-gaarden Engineering te bepalen voorwaarden.

11 Garantie 11.1 Van Wijngaarden Engineering staat voor periode van één jaar garant voor de deugdelijkheid en kwaliteit van het geleverde Product , tenzij een andere periode is aan-gegeven in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever heeft aangetoond dat het Product niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Van Wijngaarden Engineering kosteloos het ontstane gebrek herstellen of vervangen. De keuze voor herstellen of vervangen wordt gemaakt door Van Wijngaarden Engineering, de Opdrachtgever heeft hier geen invloed op. 11.2 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan. 11.3 Van Wijngaarden Engineering zal geen garantie geven wanneer het gebrek een ge-volg is van: a. Normale slijtage b. Onoordeelkundig gebruik c. Niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud d. Wijzigingen of reparaties door Opdrachtgever of derden. 11.4 Van Wijngaarden Engineering geeft geen garantie op keurings- en/of reparatiewerkzaamheden. 11.5 Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

12 Eigendomsbehoud 12.1 Alle door Van Wijngaarden Engineering ge-leverde zaken blijven het eigendom van Van Wijngaarden Engineering tot op het moment dat de Opdrachtgever aan alle in de Overeenkomst gestelde verplichtingen en hieruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. 12.2 Van Wijngaarden Engineering is gerechtigd om bij beëindiging van de overeenkomst zoals beschreven in lid 7.1 het geleverde doch niet of niet geheel betaalde als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering die wij ten laste van de Opdrachtgever hebben ineens en dadelijk opeisbaar. 12.3 De zaken kunnen door de Opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden ge-geven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. 12.4 Nadat Van Wijngaarden Engineering zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat Van Wijngaarden Engineering toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 12.5 Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die zaken waarin de door ons ge-leverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door de Opdrachtgever getekende opdracht en de daaropvolgende schriftelijke acceptatie door Van Wijngaarden Engineering gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

13 Niet afgenomen zaken 13.1 Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van Opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen. Van Wijngaarden Engineering mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

14 Conversie 14.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet geldt, treedt voor deze bepaling automatisch een geldige bepaling in de plaats, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van die bepaling. 14.2 In geval van conversie behouden de overige bepalingen uit deze algemene voorwaar-den onverminderd hun geldigheid.

15 Toepasselijk recht 15.1 Het Nederlands recht is van toepassing. 15.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 15.3 Alle geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst, of nadere overeenkom-sten die het gevolg daarvan zijn, zullen met uitsluiting van andere gerechten aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank Den Haag.